اطلاعیه 1: راه‌اندازی اولیه سامانه‌ کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر


سامانه‌ی کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، در تاریخ 96/3/9 به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل مراحل مختلف فرآیند کارآموزی، ارتقای سطح علمی و کیفی دانشکده و همچنین بهبود کیفیت ارتباط با صنعت دانشکده می‌باشد.