امضای فرم شماره یک

1397/04/06 ساعت 10:44


لطفا فرم شماره یک را برای امضا به خانم صفوی تحویل دهید.

اطلاعیه 2: کارآموزی دانشجویان ورودی 95

1397/03/27 ساعت 17:09


دانشجویان از ورودی سال 1395 به بعد، باید در واحد مدرسه تکمیلی به عنوان واحد اجباری و پیشنیاز کارآموزی شرکت کرده باشند.

اطلاعیه 1: راه‌اندازی اولیه سامانه‌ کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

1397/03/27 ساعت 17:09


سامانه‌ی کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، در تاریخ 96/3/9 به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل مراحل مختلف فرآیند کارآموزی، ارتقای سطح علمی و کیفی دانشکده و همچنین بهبود کیفیت ارتباط با صنعت دانشکده می‌باشد.