شرکت خود را در سامانه کارآموزی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ثبت کنید و سپس منتظر تائید نهایی از سمت دانشکده باشید.