تقویم کارآموزی برای متقاضیان تابستان 1397
ثبت نام در سامانه کارآموزی حداکثر تا تاریخ 1397/03/01
انتخاب شرکت و تحویل فرم شماره یک به شرکت حداکثر تا تاریخ 1397/03/27
آپلود فرم شماره دو در سامانه کارآموزی حداکثر تا تاریخ 1397/04/02
شروع کارآموزی 1397/04/02
ثبت نام در سامانه گلستان و اخذ واحد کارآموزی طبق تقویم آموزش ثبت نام در ترم مهر 1397 انجام شود.
تخصیص استاد کارآموزی توسط سامانه کارآموزی 1397/08/01
آپلود کردن گزارش کارآموزی توسط دانشجویان حداکثر تا تاریخ 1397/08/15
آپلود کردن فرم نظرسنجی از مدیر محل کارآموزی توسط دانشجویان حداکثر تا تاریخ 1397/08/15
ثبت نمره کارآموزی در سامانه گلستان توسط استاد کارآموزی طبق تقویم آموزش، ثبت نمره کارآموزی درپایان ترم مهر 1397 انجام شود.